Polish lessons for kids – Z Polską za pan brat

*Please scroll down for the Polish version

 

 

Z Polską za pan brat – Educational Sessions for Children

Europia invites all children aged 6–12 in our educational sessions Z Polską za pan brat.
At these sessions, children will learn about Polish history, culture, tradition and geography. They will hear about outstanding Poles, familiarise themselves with important Polish texts of culture, improve their skills of writing and reading in Polish. They will gradually expand their knowledge of Poland while having fun with other children!

 

Benefits for children:

– socialising with other children of the same age

– gaining knowledge about Poland

– education through play

– creating positive associations with Poland

– development of writing and reading skills in Polish

– contact with Polish cultural texts

– development of social skills

 

Benefits for parents

– active participation in the development of the child

– making the child interested in Polish cultural heritage

– learning about interesting ways of how to work with your baby at home

– contact with other parents, making new friends

– exchanging of experiences

– having fun!

 

The sessions are led by Dr Olga Zadurska – Polish philologist, cultural scientist, PhD in humanities in the field of literary studies. A qualified Polish teacher with experience in teaching Polish as a foreign language. Passionate about folklore and Polish folk traditions. Mum of nearly one-year-old Zosia.

When

Classes will be held on the 2nd and 4th Saturday of each month (starting from October). They will be run in different age groups. The number of groups will depend on the number of entries. Group information will be available in the second half of September.

 

Where

St Wilfrid’s Enterprise Centre

Royce Road, Hulme

Manchester

M15 5BJ (Sat Nav: M15 5LA)

https://www.google.co.uk/maps/place/Europia/@53.4678157,-2.2543178,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487bb1b9f5a63733:0xbb1684f3f3cd9eb5!8m2!3d53.46901!4d-2.252966

 

Price

£10 for 1 hour (child + parent/carer)

 

Taster sessions

You are cordially invited to participate in the taster classes:

9th of September, group I (younger children): 12:00-13:00, Group II (older children): 14:00–15:00

16th of September, group I (younger children): 12: 00-13: 00, Group II (older children): 14:00–15:00

Taster session price: £5 for 1 hour (child + parent/carer)

 

Contact us

Email: olga.z@europia.org.uk

Tel.: 07546954269

 


 

Z Polską za pan brat – Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Europia zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6–12 lat na zajęcia edukacyjne Z Polską za pan brat. W ramach zajęć dzieci poznają elementy polskiej historii, kultury, tradycji i geografii. Usłyszą o wybitnych Polakach, zapoznają się z ważnymi polskimi tekstami kultury, podszkolą umiejętność pisania i czytania w języku polskim. Będą sukcesywnie poszerzać wiedzę o Polsce, doskonale się przy tym bawiąc w gronie równieśników!

 

Korzyści dla dzieci:

– towarzystwo równieśników

– zdobywanie wiedzy o Polsce

– edukacja przez zabawę

– kreowanie pozytywnych skojarzeń z Polską

– rozwój umiejętności pisania i czytania po polsku

– kontakt z polskimi tekstami kultury

– rozwój umiejętności społecznych

 

Korzyści dla rodziców:

– aktywny udział w rozwoju dziecka

– zainteresowanie dziecka polskim dziedzictwem kulturowym

– zapoznanie się z ciekawymi metodami pracy z dzieckiem w domu

– kontakt z innymi rodzicami, nawiązanie nowych znajomości

– wymiana doświadczeń

– dobra zabawa!

 

Zajęcia prowadzi

Dr Olga Zadurska – filolog polski, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Kwalifikowany nauczyciel języka polskiego, z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Pasjonatka folkloru i polskich tradycji ludowych. Prywatnie mama rocznej Zosi.

Kiedy

Zajęcia będą się odbywać w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca (począwszy od października). Będą one prowadzone w różnych grupach wiekowych. Liczba grup będzie uzależniona od liczby zgłoszeń. Informacja o podziale na grupy zostanie podana w drugiej połowie września.

 

Gdzie

St Wilfrid’s Enterprise Centre

Royce Road, Hulme

Manchester

M15 5BJ (nawigacja: M15 5LA)

https://www.google.co.uk/maps/place/Europia/@53.4678157,-2.2543178,17z/data=!4m5!3m4!1s0x487bb1b9f5a63733:0xbb1684f3f3cd9eb5!8m2!3d53.46901!4d-2.252966

 

Cena

£10/60 min (dziecko + opiekun)

 

Zajęcia próbne

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia próbne:

9 września, grupa I (dzieci młodsze): godz. 12:00–13:00, grupa II (dzieci starsze): godz. 14:00–15:00

16 września, grupa I (dzieci młodsze): godz. 12:00–13:00, grupa II (dzieci starsze): godz. 14:00–15:00

Cena zajęć testowych: £5/60 min (dziecko + opiekun)

 

Kontakt

Email: olga.z@europia.org.uk

Tel.: 07546954269

Leave a Comment